آماده سازی حوزه امتحانات نوبت دوم

روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1400 همزمان با نزدیکی به آغاز امتحانات نوبت دوم فضای آموزشگاه توسط معاونین محترم آموزشی آموزشگاه جهت برگزاری امتحانات نهایی پایه نهم بصورت حضوری با انجام موارد ذیل آماده سازی گردید.

نصب شماره صندلی دانش آموزان

1)نصب راهنما حوزه آزمون

2)تهیه کارت ورود به جلسه دانش آموزان

3)نصب بنر های رعایت فاصله گذاری اجتماعی

4)تهیه پوشه صورتجلسات حوزه آزمون

5)تهیه پوشه های مراقبین و …


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20