معرفی پرسنل

 • فهیمه یوسفیان

  فهیمه یوسفیان

  لیسانس مدیر آموزشگاه
 • سمیه اسماعیلیان

  سمیه اسماعیلیان

  لیسانس معاون آموزشی
 • اعظم حافظی

  اعظم حافظی

  لیسانس معاون پرورشی
 • سمیه شرفی

  سمیه شرفی

  لیسانس معاون اجرایی
 • اکرم حسینی

  اکرم حسینی

  لیسانس معاون فناوری
 • صدیقه قاسمیان

  صدیقه قاسمیان

  لیسانس مشاور
 • رضوانه نجفی

  رضوانه نجفی

  لیسانس کمک معاون آموزشی